Alhamdulillah MDTA Pusaka menjadi Juara Umum 1 Porsadin ke VI Kota Tegal 2020

#Porsadin2020#ayosekolahdipusaka#GreatMuslimStartHere#sdihsaniyah1pusaka#sekolahberprestasitegal